KVGM-Beleid

Home » KVGM-Beleid

Het Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieubeleid van Koster Metalen:

Kwaliteit is een relatief begrip. Enerzijds wordt het veroorzaakt door de mogelijkheid dit vanuit een ieders optiek, op eigen wijze te interpreteren en anderzijds door het feit dat het moeilijk meetbaar is. Waaraan meten wij dit af en waarmee meten we het?

Kwaliteit heeft altijd een relatie met de basiselementen van ons kwaliteitsbesef:

• Bedrijfscontinuïteit

• Milieubewustzijn

• Risicobeheersing

• Veiligheidsbewustzijn

Koster Metalen verklaart zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het bedrijfsbeleid te richten op zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, alsmede beperking van de mogelijke impact van onze werkzaamheden op het milieu. Tevens zal al het redelijkerwijs mogelijke worden gedaan om te voorkomen dat bezoekers en het personeel van derden aan risico’s in welke vorm dan ook blootgesteld worden.

Een onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend KVGM-systeem, waarbij de wensen van de opdrachtgevers, de vigerende wet- en regelgeving (zoals Wet Milieubeheer, Arbowet) van toepassing zijn. Daar waar nodig zal Koster Metalen haar werkzaamheden vergund uitvoeren.

De volgende certificatienormen dienen hierbij als uitgangspunten:

• VCA t.b.v. het veiligheid-, gezondheidsbeleid

• ISO 9001 t.b.v. het kwaliteitsbeleid

• ISO 14001 t.b.v. het milieuzorgbeleid

Milieubeleid neemt binnen Koster Metalen een speciale plaats in, daar de primaire werkzaamheden van Koster Metalen juist op het milieu gericht zijn.

De eerste doelen van Koster Metalen richten zich speciaal op:

• het tijdig signaleren van mogelijke (milieu)effecten;

• het inschatten van aanwezige risico’s;

• het inperken van de mogelijke (milieu)gevolgen;

• het voorkomen van gevolgschade

Het handboek is voor iedere medewerker en tijdelijk personeel, dat op regelmatige basis werkzaamheden voor ons verricht, beschikbaar gesteld. Zij dienen dan ook in overeenstemming met dit boek te handelen.